კეთილი ნების არსი

 

 

     კეთილი ნება - ეს ადამიანის პირველი მცდელობაა გამოხატოს ღმერთის სიყვარული, რამეთუ ის - ღვთიური სიყვარულის ყველაზე დაბალი გამოხატულებაა და ყველაზე ადვილად შეიმეცნება. მოვიდა დრო როდესაც, ადამიანებმა უნდა შეწყვიტონ დემაგოგიური და მაღალფარდოვანი საუბარი სიყვარულზე, სამაგიეროთ კი ილაპარაკონ უფრო დაბალ პრაქტიკულ დონეზე - კეთილი ნების დონეზე...... კეთილ ნებას გააჩნია თავისი ყველასათვის გასაგები მნიშვნელობა. კეთილი ნება თან განწყობაცაა და ამავე დროს მაჰარმონიზირებელი ენერგიაც. კეთილი ნება - ეს არის სიყვარული მოქმედებისას.

         საინტერესო იქნება აღინიშნოს: .... რომ ვებსტერის ლექსიკონში "კეთილი ნების"  შემდეგი განმარტებებია მოცემული:

         "კეთილი განზრახვა, ანდა კეთილი განწყობა; მოწიწება.

          ფხიზელი თანხმობა; გულისხმიერება; მზაობა".

          

გონების როლი

 

      კეთილი ნება რჩება ხელმძღვანელობის გარეშე, თუ არ კონტროლდება აზრით. სწორედ გონი უზრუნველყოფს ხელმძღვანელობას და ეხმარება ინდივიდუმს გაარჩიოს სწორი და არასწორი, აირჩიოს კეთილსა და ბოროტს შორის და მიმართოს ენერგია სასურველ არხებში.

        ენერგია მართლაც მიყვება აზრს. ეს ასევე სწორია კეთილი ნების ენერგიათან მიმართებაში, რომელიც ძირითადად განიხილება როგორც ემოციური, თანაგრძნობის იმპულსი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სახის ენერგიასთან მიმართებაში. გონი - კეთილი ნების ძლევამოსილების და ღვთიური სიყვარულის უკეთესი მატარებელია ვიდრე ემოციები. სანამ ამას არ მიხვდები პირადი გამოცდილებით, ძნელია ამის დაჯერება, რადგან გრძნობასთან შედარებით აზროვნება ადამიანთა უმრავლესობას ძალზედ ცივად ეჩვენება. თუმცა შეუძლებელია გაექცე პირად ილუზიებს და მიჯაჭულობებს, სანამ არ გადახვალ ემოციონალურ სიცოცხლიდან უფრო არაპიროვნულ - გონის დონეზე სიცოცხლეში.

       "როგორი აზრებიცაა მის სულში, ისეთია თვით ისიც, - აი სხვა გამოხატულება ჭეშმარიტებისა, რომ " ენერგია მიყვება აზრს". ცვლილებები, ინდივიდუალურ ცნობიერებაში,  იშვიათად მიმდინარეობს სწრაფად. ისინი დამოკიდებულნი არიან პლანის(სულიერი შრე) ზრდასა და მიყოლაზე, მტკიცე მენტალური განზრახვისას. აზროვნების სიმძლავრე სინამდვილეში არის უდიდესი ძლევამოსილება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია დღევანდელ სამყაროში ინდივიდუუმების და კაცობრიობის ტრანსფორმაციისათის, კეთილი ნების დაბადებისა და გახსნისათვის, და ბოლოს ჭეშმარიტი სიყვარულის გამოხატვისათვის.

 

კეთილი ნების ადამიანების პლატფორმა

 

      ნებისმიერი სამუშაო ხდება სულიერი, თუ სწორადაა მოტივირებული, თუ სახეზეა ბრძნული გარჩევადობა და თუ სულიერი ძლევამოსილება ემატება ცოდნას, შეძენილს ფიზიკურ სამყარიში, რომელშიც ემოციებიცა და აზროვნებაც თავის როლს ასრულებენ. კეთილი ნების ადამიანების ერთერთი ძირითადი თვისებაა - მათი მიდგომა იმ მთავარი პრობლემებისადმი, რომლებიც ჩვენს დროში კაცობრიობის წინაშე დგას, - პასუხისმგებლობის ძლიერი გრზნობა ამ პრობლემების გადაწყვერტაში.

       კეთილი ნების ადამიანები გვხვდებიან მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, ნებისმიერ რასაში. ისინი - ნებისმიერი რელიგიისა და ეკლესიის მიმდევრებში არიან; ისინი ბევრ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ჯგუფებში გვხვდებიან. ნებისმიერ ორგანიზაციასაი არიან მაჰარმონიზირებელი ადამიანები. .....

      კეთილი ნების ადამიანები ამკვიდრებენ:

1. რწმენას კაცობრიობის ერთიანობისადმი როგორც ერთიანობის შემადგენელი ნაწილს მთელი პლანეტისა მასზე სიცოცხლესთან.

2. რწმენას საყოველთაო ძმობისა(არა სენტიმენტების, იდეალიზმისა და მისტიკური მისწრაფების დონეზე), როგორც დემონსტრირებად რეალობას.

3. რწმენას, რომ მთავარი, რაც დღესაა საჭირო, ეს ინტერესის გამოჩენაა სინათლის ზალებისა და კეთილი ნების ადამიანების რესურსებისადმი და მათი მობოილიზება. თუ ეს კეთდება, მაშინ ნეგატიური ზალები ასუსტებენ თავის ჩაჭიდებასა და ძალაუფლებას ადამიანურ საქმეებში.

4. ზიანის არ მიყენება სიტყვით, წერით ანდა საქმით. საზოგადოებრივი აზრი უნდა იზრდებოდეს არა-განყენებულობის პრინციპებზე, ადამიანთა გონება უნდა მოვამზადოთ ცვლილებებისათვის აზროვნებასა და ახალი საუკუნის სამუშაო ტექნიკებში.... ზიანის არ მიყენება - გონების ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც ნებისმიერი მოღვაწეობისა და მოქმედების უკან დგას კეთილი ნება.

5. არაწინასწარდარწმუნებული მენტალური ანალიზი კაცობრიობის ყველა პრობლემისა, რათა ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღებოდეს მთლიანის ინტერესებიდან გამომდინარე.

6. ერთიანი შინაგანი მიდგომა ამოცანებისადმი, რომელიც აღიარებს ფასეულობას როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური მუშაობისა, რაც ნიშნავს ჯგუფურ გაგებას, ჯგუფურ ურთიერთკავშირს, და ჯგუფურ კეთილ ნებას.

   ერთიანობა - არ არის ერთფეროვნება.განსხვავებული ბრძოლა არ გამორიცხავს ერთიანობას და არ ქმნის ქაოსს. ქაოსი, სინამდვილესი ადამიანთა გონებაშია, და ნათელი აზროვნებით და კეთილი ნებით შესაძლებელია დავამყაროთ სწორი კონსტრუქციული ურთიერთობები ნაწილთა შორის.

D.K

ზეადამიანები  სულიერი იერარქია განდობის საფეხურები აშრამები  შვიდი სხივი    განდობის გზა    სასიცოცხლო ინფორმაცია         გასამხელი საიდუმლოებანი  მეორედ მოსვლა     სულიერი იერარქიის ექსტერიალიზაცია   სამყაროს მეუფე და პლანეტარული იერარქია      მელქიორი  ეზოთერული კოსმოლოგია   განდობა    თავის უფალი მონები    კოსმიური მოვლენები   "ძველი"  წინასწარმეტყველებანი    დავით ლოპეზის წინასწარმეტყველება    ა ნ ტ ი ქ რ ი ს ტ ე      სიყვარულის გავეცელება   ა ღ დ გ ო მ ა     სიდჰების სწავლება       ღვთის სასუფეველი    რ ე ა ქ ც ი ა    ღმერთით შემოსილი     სექსუალური ენერგია    სიყვარულის განცდა    სიყვარულის პრაქტიკა       სიყვარული    გრძნობები  ატომი "ნუს"– ი   პლუტონი   შემდეგი ნაბიჯი   კანონი კანონის შესახებ   სტალკერი    მამოძრავებელი ძალა   კანონის ატრიბუტები      სიყვარული არის კანონი      თვითკონტროლი და კანონი      კანონი და ამაღლებული მეუფეები      ძლევამოსილი თანდასწრება   ცნობიერება სხეული და სიყვარული       მოქმედების პრაქტიკა   ცნობიერება სხეული და სიყვარული    იერარქიის მეთოდიკა  რჩევები მაძიებელთათვის გარდამავალი ეტაპი

 

 

სიყვარულის გავრცელება


რსებობს ჭეშმარიტება

არსებობს იერარქია

არსებობს პირობები რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია
.

 სიყვარულის შესახებ ცოდნა უნდა მივიდეს თითოეულ ადამიანამდე.

ამ მიზნებს ემსახურება სიყვარულის გავრცელება

 

სიყვარულის პრაქტიკა

სიყვარულის მდგომარეობაში ყოფნისას ყველაფერი სასიკეთო თავისით მზადდება და ხდება.

ჩვენ სიყვარულზე ვზრუნავთ, სიყვარული კი ჩენზე!

 

სიყვარულის ღრმა პრაქტიკა

სტალკერი იმორჩილებს ემოციურ სხეულს

მშვიდი ემოციური სხეული

სულთან კავშირის გარანტია!!!

 

ფორუმი

უძველესი ცოდნა

http://olmek.info

 

  2010     ©