ადამიანური რასები

 

       ადამიანებმა უნდა იცოდნენ ვინ არიან საიდან მოდიან და საით უნდა იარონ, საკუთარი წარმომავლობა და ევოლუციის ნამდვილი ისტორია.

    სწორო ორიენტაციისათვის ჭეშმარიტი ცოდნა გადამწყვეტია.

       ჩვენს გალაქტიკაში ნებისმიერ პლანეტაზე ცოცხალი გონიერი არსების განვითარება - ევოლუციის სრული ციკლი შვიდ ეტაპს მოიცავს. რიცხვი შვიდი განპირობებულია იმ ფაკტორით, რომ ყოველივეზე რაც კი არსებობს მოქმედებს შვიდი ძირითადი სახის კოსმიური ენერგია. ეს ენერგიები ცოცხალ არსებებში მიმართულ მუტაციას იწვევენ. ძირითადი ენერგეტიკული სხივის მიერ გამოწვეულ ცვლილების შედეგს - ძირითად რასას უწოდებენ. ასე რომ რომელ პლანეტაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ, და იქ განვითარებული რომელი ცოცხალი არსებაც არ უნდა განვიხილოთ, ყოველთვის საქმე გვექნება რასებთან. ამჯერად განვიხილოთ დედამიწაზე ადამიანის წარმოშობისა და ევოლუციის ჭეშმარიტი ისტორია.

 

     ირველი ძირითადი რასა

      დასაწყისისათვის უნდა ითქვას, რომ დედამიწაზე სიცოცხლის იმპულსი გადმოტანილი იქნა მთვარიდან. მთვარე  წინა დედამიწას წარმოადგენს, ანუ სანამ დედამიწაზე სიცოცხლე წარმოიშობოდა ის მტვარეზე არსებობდა და სწორედ იქიდან იქნა გადმოტანილი დედამიწაზე.

         სხვადასხვა ძველ სწავლებებში რომელთა ნაწილობრივ მანიფესტაციასაც წარმოადგენს  ბიბლია, ნახსენებია უმაღლესი სულები, არსებები, დხიან კოგანები, ლოგოსები, ანგელოზები. დიდმა კოგანებმა(ანგელოზებმა) მოუწოდეს მთვარის მეუფეებს შეეხმნათ საკუთარი არსის მსგავსი ადამიანები. კოსმიური ციკლების კანონზომიერებიდან გამომდინარე, დადგა ადამიანის დედამიწაზე გამოჩენის დრო. ეს მოვლენები დაახლოებით მოხდა - 300 000 000 წლის წინ.

       მთვარის სულები რომელთავ პრიტის ეძახიან დატანხმდნენ შეექმნათ ადამიანი, მაგრამ იყვნენ სხვა სულები რომლებსაც ცეცხლის მეუფეებს ეძახიან და მათ უარი თქვეს. შედეგად ანგელოზები რომლებმაც უარი თქვე  ასეთ შემოთავაზებაზე "დაადანაშაულეს ღმერთის წინააღმდეგ ამბოხში". ამ უარის მიზეზი ცალკე თემაა ამიტომ აქ ამაზე არ ვისაუბრებთ. მხოლოდ ერთი რამ შეიძლება ითქვას: ისინი იმდენად ფაქიზი და წმინდა არსებები იყვნენ, რომ მათთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ასეთი უხეში სხეულების შეხმნა და მათში შესვლა. ამის შედეგად შეიქმნა გარკვეული კარმა(მიზეზი) რამაც მაინც ჩამოიყვანა ეს უმაღლესი არსებები ადამიანურ სხეულში, ოღონდ უკვე მესამე რასაში.

     

  miwier planze sulier arsebaTa gamovlenisaTvis warmoiSva Sesabamisi sxeulebis Seqmnisa da Camoyalibebis aucilebloba.

   Ddamjerma angelozebma sakuTari astraluri sxeulidan gamoyves Crdili(Cxaia), romlebic pirveli rasis adamianebis sxeulebs warmoadgendnen.

  Ppirveli rasis adamianebi iyvnen giganturi usqeso haerovani sxeulis mqone arsebebi. maTi simaRle 53 metrs arwevda. maT ar icodnen ra iyo sikvdili da gaucnobierebel Zil-buranis mdgomareobaSi imyofebodnen milionobiT wlis manZilze. maTi evoluciuri ganviTarebis mimarTuleba - sakuTari faqizi sxeulebis gamyareba materializaciis procesebis warmarTvaSi gamoixateboda. magram am procesis gansaxorcieleblad maT ar gaaCndaT Sesabamisi arc energetikuli da arc fizikuri organoebi da centrebi. aseTi haerovani sxeulebiT isini milionobiT wlebis ganmavlobasi daexetebodnen dedamiwaze.

   nel nela maTi haerovani sxeulebis miwier – materialur garemosTan adaptirebis procesebi mainc daiwyo. am procesebs xeli Seuwyo didi daTvis Tanavarskvlavedidan dedamiwaze Semomavalma Svidi saxis saxvadasxva energiam. maTi zegavleniT, droTa ganmavlobaSi pirveli rasis haerovanma sxeulebma energiis gauxeSebis Svidi cikli gaiares. eseigi  pirveli rasa droTa ganmavlobaSi Svid qverasad daiyo. TiToeul qverasas sxvadasxva drois Sualedi dasWirda raTa Semdeg qverasaSi gadasuliyo.

    rodesac Svidive tipis energiam daasrula pirveli rasis haerovan sxeulebze Tavisi zemoqmedebis pirveli cikli, es sxeulebi Seicvala rogorc simaRliTa da simkvriviT aseve xarisxiTac. anu imdenad Zlieri Svidgvari cvlileba ganicada, rom Semdgomi - SedarebiT ufro myari da dabali simaRlis mqone arsebebs da maT Sesabamis sxeulebs Zalian cota saerTo hqondaT pirveli rasis arsebebTan da maT Sesabamis sxeulebTan. amitom maT meore rasa ewoda.

     Ppirveli rasis adamianebi ar daRupulan droTa maZilze aramed isini Svidjeradi cvlilebis Sedegad gadaiRvarnen mere rasaSi, es feriscvalebis procesi iyo.

              

Mmeore rasa

      Mmeore ZiriTadi rasa warmoiSva pirveli rasidan. Mmeore rasa ufro myari iyo, Tumca arc mas gaaCnda fizikuri sxeuli. am rasis simaRle 37 metrs aRwevda. meore rasamac ganicada Svidi sxivis(Svidi tipis energiis) Svidjeradi zegavlena da Svidgzis cvlilebis Sedegad Svdi qverasa warmoqmna. amis Sedegad cvlilebebma isev miaRwia iseT garegnul da Sinagan xarisxs, rom saTave daedo sruliad axal mesame rasas.

 

mesame rasa

 

     ადამიანური რასები   

mesame rasa warmoiSva meorisagan Zalian ucnauri meTodiT. Mmeore rasas axasiaTebda xSiri, fizikuri oflis wveTis msgavsi gamonayofi kondensati, romelic uTvalavi gardaqmnebis Sedegad ganviTarda da Camoyalibda adamianis sxeulad.

      TviTon mesame rasas axasiaTebda gamravlebis sxvadasxva meTodebi. rasa gayofili iyo sam nawilad da Sedgeboda im adamianebisagan romlebic gansxvavebuli meodebiT gaCndnen. Ppirveli ori nawilis Sesabamisi adamianebi mravldebodnen kvercxismagvari meTodiT romelic mTlianad ucnobia Tanamedrove istoriisaTvis. xolo mesame ufro adrindeli nawilis Sesabamisi subrasebi mravldebodnen erTgvari tenis anu sasicocxlo fluidis gamoyofiT, romlis wveTebic dagrovebisas qmnidnen kvercxismagvar sferos, da kvercxs, romelic warmoadgenda gare damcav garss raTa masSi Casaxuliyo nayofi da bavSvi. sawyisi rasebs sqesi ar gaaCndaT, Semdeg daibadnen androginebi da mxolod mesame rasaSi gayo sabolood sqesi.

     rasis simaRle aRwevda 18 metrs. isini binadrobdnen kontinentze romelsac lemuria erqva.

    Mmesame rasas ar gaaCnda araviTari religia, TumcaRa maT icodnen RmerTis Sesaxeb da sworad @”xedavdnen” mas.

     lemurielebs marTavdnen RvTiuri mmarTvelebi. sibrZnis meufeebma sxva lokebidan(sferoebidan) gadmoitanes manmade dedamiwaze yvelasaTvis ucnobi xileuli da xorbleuli. am sakvebs gansakuTrebuli mawiereba da Tvisebebi gaaCnda. maT srulyofilad Seaswavles lemurielebs astronomia, maTematika, arqiteqtura. pirveli namdvilad didi qalaqebi warmoiSva im teritoriaze romelsac Cven madagaskars veZaxiT. lemuriis kontinents cxenis nalis forma hqonda. amerikis arcerTi materiki, arc afrika da evropa maSin ar arsebobda. Aaseve ar iyo aziis didi nawilic. am Zveli kontinentis narCenebi SeiZleba veZeboT madagaskarze, ceilonze, sumatraze, iavaze, borneoze, gavais kunZulebze. magaliTad aRdgomis kunZulebi ekuTvniT mesame rasis yvelaze adreul civilizaciebs. cnobili qandakebebic maTi namuSevaria.

  mesame ZiriTadma rasam aseve gaiara Svidi qverasis periodi da safuZveli daudo meoTxe rasas.

  mesame rasaSi ZiriTadi aqcenti fizikuri sxeulis srulyofaze da gamravlebis funqciis da misi Sesabamisi centris gaaqtiurebaze keTdeboda. am epoqaSi Seiqmna fizikuri sxeulis damorCilebisa da misi srulyofilad marTvis xelSemwyobi praqtikebi: magaliTad xa – Txa ioga da sxva.

  samwuxarod lemurielTa qverasebma zedmeti aqtiuroba gamoiCines gamravlebis energetikuli centrisa da Sesamamis funqciaTa gaaqtiurebis saqmeSi. sqesis ganmasxvavebel niSan TvisebaTa gamoCenisTanave maT TandaTan sul ufro da ufro ukontrolo urTierTSejvarebas mihyves xeli. ukanasknel qverasebSi saqme iqamdec ki mivida rom isini cxovelebsac ki ejvarebodnen. (aseTi saxiT warmoiSvnen maimunebi da zogierTi sxva cxoveli). am dros dedamiwa yvelaze mWidrod iyo dasaxlebuli, radgan lemurielebi stiqiurad mravldebodnen. aseTi situaciis Sedegad karmis meufeebi iZulebulebi gaxdnen daeCqarebinaT mizezisa da Sedegis kanonis moqmedeba. swored am epoqaSi uamravi SemTxvexiTi seqsualuri kavSirebidan gamomdinare warmoiSva sifilisi, gonirea da sxva mravali veneriuli daavadebani. lemurielebi ukve TvalnaTliv xedavdnen, rom ganurCevel Sejvarebas sikvdili mohqonda. bolo qverasis lemurielebi erTmaneTis dasanaxad eyarnen pirdapir miwaze aTasobiT da iRupebodnen. swored am dros amaRlebulma meufeebma daiwyes lemurielTa Soris ojaxis institutis danergva. anu erT mamakacs mxolod erT qalTan uda hqonoda seqsualuri kontaqti.

     es problemebi Tanamedrove kacobriobisaTvis mxolod pirvelyofili(Tandayolili) codvis saxiT Tu aris cnobili. bibliaSi isini naxsenebia rogorc pirvelsawyisi codva.

     Tanamedrove kacobriobaSi veneriuli daavadebani sakmaod aris gavrcelebuli da es garemoeba migvaniSnebs imaze, rom Cveni Tanamemamuleni imeoreben pirvelsawyis codvas.

   lemuria didi miwisZvrebis Sedegad daiSala da CaiZira zRvaSi. amis Sinagani mizezi gaxda pirvelsawyisi codva, xolo garegani - dedamiwi brunvis siCqaris Semcireba. Llemuriis yvelaze did Tanamedrove, gadarCenil teritoriul nawils warmoadgens avstraliis kontinrnti.

 

meoTxe rasa

   meoTxe rasa warmoiSva mesame rasis Zalian mcire warmomadgenelTagan, egreTwodebul Crdilo lemulielTagan da maT atlantebaT movixseniebT. im droisaTvis maT Tavi moiyares daaxloebiT miwis im teritoriaze sadac exla atlantikuri okeanis Suagulia. es materiki Sedgeboda bevri kunZulebisa da naxevarkunZulebisagan, romlebic droTa ganmavlobaSi amoizidnen okeanidan da did materikad Camoyalibdnen.

  mesame rasis Svidma qverasam ase Tu ise Seasrula Tavisi misia da myari fizikuri sxeuli da seqsualuri centri ganaviTara garkveul donemde. meoTxe rasis Svdi qverasa emociebis ganviTarebisaTvis iyo mowodebuli. zustad aseTi ganviTarebis Sedegi iyo is faqti rom meoTxe rasis qverasebSi atlantebi ibadebodnen naTelxilvis Zlieri unariT. maTi mzera ar iyo SezRuduli, amitom yvelafers wamierad Seimecnebdnen. saqme imaSia rom atlantebma ganiviTares emociuri energetiluli centri(mzis wnuli), am centrs ki Seswevs Zala cxoveluri - Zlieri winaTgrZnobisa da instiqturi Semecnebisa. 

     Tavidanve atlantebis rasa gaiyo o gansxvavebul rasad. Mmarcxena xelis adeptebad, magebad, jadoqrebad, romlebic TavianT okultur Tvisebebs iyenebdnen piradi miznebis dasakmayofileblad da marjvena xelis adeptebad, romlebic yovelTvis warmoadgendnen dedamiwaze arsebuli gandobis skolebis safuZvels. isini emsaxurebodnen erTian RmerTs romlis Tandaswrebasac adamiani yovelTvis grZnobs Tavis TavSi.

 marcxena xelis adeptebi emsaxurebodnen da eTayvanebodnen miwis sulebs, bnelebs da agreTve im kosmosur Zalebs romlebmac anormaluri mutacia ganicades araswori msoflmxedveldbis gamo. swored maT daudes safuZveli momaval egzotikur, gare dogmatur religiebs, romlebic eyrdnobodnen ritualebs, kults, dogmebs.

      radgan emociuri centri(mzis wnuli) seqsualuri centris zemoT mdebareobs xerxemlis gaswvriv, amitom mas SeuZlia akontrolos es ukanaskneli. emociebis meSveobiT atlantebs ukve SeeZloT ojaxebis Seqmna da Sedegad ganurCeveli seqsualuri kontaqtebis masStabebi kardinalurad Semcirda. TumcaRa Tavi iCines ukontrolo emociebis mier gamowveulma daavadebebma. emociur bunebasTan paralelurad aucileblad viTardeba survilebi da piriqiT. amitom survilebis dakmayofilebis ganusazRvreli masStabebidan gamomdinare atlantebis Svidi qverasidan umetesobas mudmivad Tan sdevdaT qurdobis fenomeni. meeqvse meSvide qverasebSi es mavne Cveva masiurad iyo gavrcelebuli. swored amis Sedegs warmoadgenda grandiozuli omi marcxena da marjvena xelis adeptebs Soris. maSin am omSi Caeria planetaruli logosi da mTeli civilizacia wyalma STanTqa.

  imisaTvis rom sasurveli mieRoT – am rasis Zalian maRlganviTarebulma warmomadgenlebmac ki daiwyes Savi magiis gamoyeneba. atlantbi iseT simdidreebs flobdnen rom Tanamedrove kacobriobas arc ki dasizmrebia.

     swored am periodSi gaCnda survilebTan da zedmet emociurobasTan dakavSirebuli egreTwodebuli kibos daavadeba da Semdgom ukve Wleqi.

          iseve rogorc lemurielebi, atlantebic miwaSi imarxebodnen da sakuTari sxeulebiT SehqondaT miwaSi am daavadebaTa gamomwvevi bacilebi da virusebi.

     Aatlantebis simaRle gacilebiT aWarbebda Tanamedrove adamianebis simaRles. maT xalxur gadmocemebSi moixseniebdneb rogorc gigantebs, titanebs, rakSasamebs, da sxva.

       bolos dadga dro rodesac miwa gaiyo da atlantida Zalian swrafad CaiZira. ra Tqma unda am movlenasac hqonda rogorc Sinagani aseve garegani mizezebi.

 

mexuTe rasa

 

  meoTxe rasis SigniT TandaTan daiwyo Camoyaibeba mexuTe - ariulma rasam.

   ariuli rasa mowodebulia ganaviTaros mentaliteti da azrovneba. swori azrovnebiT SesaZlebeli xdeba rogorc emociebisa da survilebis kontroli aseve fizikuri sxeulis damorCileba. anu swori orientaciis SemTxvevaSi azrovnebis centrs saSualeba eZleva aRmofxvras Zveli rasebis daavadebani da ar dauSvas misi araswori orientaciis Sedegad gamowveuli SedarebiT axali (gul sisxlzarRvTa davadebani) daavadebaTa gavrceleba.

   dRevandel kacobriobas samwuxarod kidev Tan sdevs ganurCeveli seqsualuri kontaqtebis seni da amitom jer kidev farTod aris gavrcelebuli veneriuli daavadebani. aseve Sorsa varT emociebisa da survilTa dakmayofilebis – sworad orientirebuli kontrolisagan. magaliTad yvela dRevandeli omi saxelmwifoebs Soris miwebisa da simdidreebis mitacebis mizniT mimdinareobs. anu nacionaluri masStabis qurdobebTan gvaqvs saqme. kibos daavadebac jer jerobiT ar apirebs poziciebis daTmobas.

    ariuli rasisaTvis damaxasiaTebel arasworad orientirebuli azrovnebis Sedegad gamowveuli gulsislZarRvTa daavadebebic jer jerobiT farTod aris gavrcelebuli. ase, rom azrovnebaSi qristes principebis, siyvarulis swori Semecnebis danergva evoluciur aucileblobas warmoadgens.

    dedamiwis sulieri mTavroba – TeTri ierarqia cdilobs monaxos iseTi adamianebi vinc SeZlebs swori informacia miawodos kacobriobas da am misiisaTvis gamoiyenos informaciis masobrivi gavrcelebis saSualebebi, gazeTebi, Jurnalebi, televizia da sxva. ამ მიზანს ემსახურება სიყვარულის გავეცელება.

    dReisaTvis gansxeulebaSi imyofeba mexuTe ZiriTadi rasis mexuTe qverasa da iwyebs gansxeulebas meeqvse rasa.

    unda aRiniSnos rom mesame rasa miwisZvebma daRupa, meoTxe rasa wyalma, xolo mexuTe rasas arasworad orietirebuli, mtacebluri azrovnebis SemTxvevaSi cecxliT daRupva emuqrema, radganac azrovnebis procesi cecxlis stiqiis natifi formaa. mexuTe rasis evoluciur ganviTarebis aucileblobas warmoadgens azrovnebis procesis RvTisaken – siyvarulisaken warmarTva. Tanamedrove propagandistulma manqanebma unda SeZlon da daanaxon kacobriobas, rom qristes cnobiereba is etalonia romliskenac unda iswrafodes TiToeuli adamiani.

   

ზეადამიანები  სულიერი იერარქია განდობის საფეხურები აშრამები  შვიდი სხივი    განდობის გზა    სასიცოცხლო ინფორმაცია        გასამხელი საიდუმლოებანი  მეორედ მოსვლა     სულიერი იერარქიის ექსტერიალიზაცია    სამყაროს მეუფე და პლანეტარული იერარქია      მელქიორი  ეზოთერული კოსმოლოგია   განდობა    თავის უფალი მონები    კოსმიური მოვლენები   "ძველი"  წინასწარმეტყველებანი    დავით ლოპეზის წინასწარმეტყველება    ა ნ ტ ი ქ რ ი ს ტ ე     მხადრაჭერა   აზროვნების პრაქტიკა  მედიტაცია       ა ღ დ გ ო მ ა     ა ღ დ გ ო მ ა    სიდჰების სწავლება   ღვთის სასუფეველი    რ ე ა ქ ც ი ა      ღმერთით შემოსილი    სექსუალური ენერგია     სიყვარულის პრაქტიკა     სიყვარულის განცდა   სიყვარული   გრძნობები   ცეცხლის ადამიანი    ატომი "ნუს"– ი  პლუტონი  შემდეგი ნაბიჯი  კანონი  კანონის შესახებ   სტალკერი    მამოძრავებელი ძალა    კანონის ატრიბუტები      სიყვარული არის კანონი      თვითკონტროლი და კანონი      კანონი და ამაღლებული მეუფეები      ძლევამოსილი თანდასწრება   ცნობიერება სხეული და სიყვარული       მოქმედების პრაქტიკა      ცნობიერება სხეული და სიყვარული

  

 

Get your Ge Online System

 

სიყვარულის გავრცელება


რსებობს ჭეშმარიტება

არსებობს იერარქია

არსებობს პირობები რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია
.

 სიყვარულის შესახებ ცოდნა უნდა მივიდეს თითოეულ ადამიანამდე.

ამ მიზნებს ემსახურება სიყვარულის გავრცელება

 

სიყვარულის პრაქტიკა

სიყვარულის მდგომარეობაში ყოფნისას ყველაფერი სასიკეთო თავისით მზადდება და ხდება.

ჩვენ სიყვარულზე ვზრუნავთ, სიყვარული კი ჩენზე!

 

სიყვარულის ღრმა პრაქტიკა

სტალკერი იმორჩილებს ემოციურ სხეულს

მშვიდი ემოციური სხეული

სულთან კავშირის გარანტია!!!

 

ფორუმი

უძველესი ცოდნა

http://olmek.info

 

  2010     ©